αποκολλώμαι


αποκολλώμαι
αποκολλώμαι, αποκολλήθηκα, αποκολλημένος βλ. πίν. 61

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.